naše MŠ

naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
o nás
aktivity
spolupráce s jinými organizacemi
fotogalerie
napište nám
autor stránek

náš kalendář

náš kalendář
náš kalendář
aktivity


Mimořádné aktivity prolínající spontánní i řízené činnosti MŠ

1.Estetická výchova – zájmové aktivity,rozvoj talentu a zájmu dětí
- pěvecký kroužek ZVONEČEK pracuje pod vedením p.učitelky Martiny Záletové a Martiny Folkertové
- výtvarný kroužek PASTELKA pracuje pod vedením p.učitelky Hany Míkové a Jany Kudrnové. 

- taneční kroužek Slunečnice pracuje pod vedením p.učitelky Ywetty Vavrušové a Martiny Folkertové 

2. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 
Činnost dětí je po celý rok zaměřena na poznávání a ochranu přírody /živočichů,rostlin,stromů,ptáků,vody, změn počasí a jeho vlivy,vliv člověka na přírodu,../, na její bezprostřední pozorování, zkoumání.

Děti jsou vedeny k třídění odpadu a společné třídění v MŠ je prvním krokem k vytvoření správného návyku, normě.
/Ve školním roce 2011 -12 děti nasbíraly v podzimním období 768 kg žaludů a kaštanů pro lesní zvěř, které od nás odebírá Občanské sdružení Moldava /Myslivecký spolek/ – výtěžek byl 1920,- Kč. Po celý rok jsme sušili pomerančovou kůru a odeslali jsme ji do výkupu léčivých rostlin.Celý rok jsme také sbíraly starý papír a Pet lahve a to ve spolupráci rodičů i občanů města a do sběrných surovin jsme odvezli 8240 kg starého papíru, a pet lahví za 13 172,- Kč .Z finančních prostředků za sběr byly financovány různé akce pro děti – rozloučení s předškoláky, odměny za mimořádnou práci dětí, které pracovaly po celý rok v zájmových oblastech. 

Celkově jsme se umístili v soutěži sběru starého papíru na 1.. místě a získali jsme dar od Sběrných surovin hotovost 5000,- Kč. 

3.OBLAST POZNÁVACÍ
Děti se seznamují se svým nejbližším okolím,kulturními a historickými památkami.
- účastní se poznávacích vycházek do okolí MŠ, bydliště
- uskutečnění projektu „Kde bydlím a žiji“- poznávací program pro předškolní děti /zaměření na poznávání rodného města,okolí,krajiny,přírody,památky, vše je zdokumentováno – fotografie,výtvarné zpracování dětmi/
- seznamování s událostmi památníku Nelson, procházka naučnou stezkou
- podnikáme výlety na zříceninu hradu, Letohrádek, Krásnou vyhlídku, Izolák
- prohlídka kláštera a klášterní zahrady, výstav v IC Osek
- obora Křižanov – pěší výlet Křižanov-Domaslavice-Háj-Osek
- výlet do lesoparku v Chomutvě /poznávání lesní zvěře,zvířat,ptáků a péče o ně/
- výlet do ZOO /Ústí nad Labem, Liberec /cizokrajná zvířata/
- péče o školní záhonky na ŠZ při odpoledních činnostech
- pěší výlet na zámek Duchcov –poznávání okolí bydliště dětí, pěší turistika a zvyšování fyzické kondice dětí, prohlídka zámku, korunovace a šerpování dětí

- výlet do indiánské vesnice Růžová v rámci projektu „Jak žijí Indiáni“, děti se seznamovaly s ind.životem, zvyky, tradicemi, vyráběly různé předměty, oblečení, naučily se ind.tance, písně 

4.OZDRAVNÝ PROGRAM se skládá z několika částí a je určen určitým skupinám dětí
1.část - hru na flétnu zajišťuje ředitelka MŠ Věra Pourová , p.učitelka Zlata Truncová 
Výběr dětí provádíme dle zájmu dětí a rodičů v nejstarší třídě.
Hra dětí na flétnu má několik významů - zlepšení zdraví dětí,seznámit děti s hrou na hudební nástroj a získat základy pro hru,probudit dětský zájem, podpořit a rozvíjet dětskou sebedůvěru, vůli, trpělivost, odpovědnost.
Děti své umění předvádějí při vánočním koncertu, při vystoupení ke Dni matek a na Portičce..

2.část - pitný režim je určen pro všechny děti, hlavní a důležité je dodržování pitného režimu a stálá možnost dětí mít dostatek tekutin bez omezení

3.část - péče o dětský chrup /děti si celý rok čistí zuby v MŠ po obědě,do programu „Zdravé zoubky“se zapojují nejstarší děti z 2.,3., a 4.tř./
- preventivní program Zdravé zoubky – ve spolupráci s VZP a SZŠ-

4.část - protidrogová prevence – Děti jsou jednoduchou formou seznamovány s problematikou a nebezpečím drog pro lidské zdraví /využití knihy pro děti J.+J.Breuil Filipova dobrodružství ,Filipova další dobrodružství, rozhovory,vycházky/

Ve spolupráci s DDM Osek je dětem prostřednictvím mateřské školy nabízen program zájmových aktivit,ukázky z činností ve volném čase dětí, seznamují se s možnostmi využití volného času
- akce Světluška /jak žijí nevidomí/ 
- prohlídka DDM
- tvoření z různých materiálů
- výroba dárků různými technikami 
- olympiáda pro děti – místní a oblastní kolo
- Portička

5.část – pohybové a sportovní aktivity
- fotbalový turnaj v Litvínově – podzimní a jarní
- plavecký výcvik v hale Litvínov
- zimní sporty /bobování/
- letní olympiáda v Oseku a Duchcově

6.část – vyšetření očí


5.ŘEČOVÁ REEDUKACE /vytvoření nové hlásky/
Mateřská škola zajišťuje ve spolupráci s PPP Teplice a Mgr.Janou Rodovou řečovou reedukaci
pro děti z naší MŠ /řed.MŠ Věra Pourová, p.uč.Dana Kroftová/.Spolupracujeme také s klinickým logopedem, kam se obracíme v případě, že dítě nesprávně vyslovuje více hlásek, má jiné řečové obtíže.

6.SPOLUPRÁCE S RODINOU
- zápis do MŠ 
- společná jednání na začátku školního roku
- schůzka rodičů – informační, diskusní
- individuální rozhovor s učitelkou, ředitelkou /informace o dětech,../
- informační tabule stálá /školní řád, seznamy dětí/ 
- informační tabule aktuální /v hale, v šatnách, ŠJ,../
- společné mimořádné akce, společná setkání /Portička, Den matek, sběrové akce,../
- řečová reedukace – ind.rozhovor, záznamy v notýsku
- hra na flétnu – zpracování celoročního programu v písemné a grafické formě 
- zajištění účasti dětí na soutěžích, doprava dětí a pomůcek, oblečení
- pomoc rodičů se zajištěním rozloučení s předškoláky /zajištění kostýmů,pomůcek,/
- návštěvy dětí před zahájením docházky, prohlídka prostředí, prostor společně s rodiči
- informace v šatnách dětí o výsledcích dětí /výkresy, výrobky pracovního rázu,…/
- informace o školním vzdělávacím programu a třídních vzd.programech 
- Osecké noviny – články o akcích školy, které již proběhly
- přednáška pro rodiče ve spolupráci s PPP Teplice
- setkání rodičů s budoucí učitelkou prvňáčků v ZŠ

7.MIMOŘÁDNÉ AKCE V MŠ 
- prodej dětského oblečení a sportovních potřeb /podzimní,jarní/-spolupráce s rodiči
- akce FOTBAL - účast na fotbal.turnaji v Litvínově /spol.s rodiči/
- Mikulášská nadílka
- Vánoční koncert a vánoční nadělování, zdobení vánočního stromečku v areálu kláštera
- Sněhové sportování /zimní soutěže/

- Karneval v MŠ 
- Mateřinka – přehlídka vystoupení dětí v teplickém divadle
- Velikonoční vajíčko – soutěž o nejkrásnější vajíčko,které děti udělají společně doma s rodiči – vyhodnocení a ocenění 
- Oslavy Dne Matek v MŠ – pro Klub důchodců a bývalé zaměstnance, pro rodiče
- Výstava Vv prací v areálu MŠ
- Děn dětí – slavnostní den plný her, soutěží, odměna za zájmové aktivity a prezentaci školy na veřejnosti 
– ocenění dětí
- Indiánský týden - výlet do indiánské vesnice Růžová v rámci projektu „Jak žijí Indiáni“
rozloučení s předškoláky, jednoduché seznámení se životem Indiánů, založení kmene, pojmenování dětí ind.jmény, výroba oděvu, výroba totemu, indiánský deník – písně, stopy zvířat, obrázky,..,tábor.oheň na ŠZ‚ zpěv písní s kytarou, večeře v přírodě
- tablo předškolních dětí - instalace,vystavení
- šermování dětí a korunovace na zámku , prohlídka
- fotografování dětí v MŠ 
- seznámení s PC a fungováním počítačové třídy MŠ, pravidelné využití dětmi

8.SEZNAMOVÁNÍ S AJ
- seznamování s Aj hravou formou v předškolní třídě
/p.uč. Martina Folkertová/ 

úřední e-deska

partnerství projektu Sportoviště

nové fotografie

Sázíme strom 2. třída

Mateřinka 2017

3.třída

Plavání 3.třída

Vánoční zdobení

Portička 2016

2.třída - Karneval, knihovna, muzikanti

Vystoupení v penzionu Pohoda Dubí

Mateřinka 2016

v MŠ

Pohádka o hudebních nástrojích 2015